• 0

PIRKIMO SĄLYGOS

1. Bendrosios nuostatos.
1.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir MB “Ardyna” (toliau – Pardavėjas) teisės ir pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu wad.lt internetinėje parduotuvėje susijusios nuostatos. Šios Taisyklės yra parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Civiliniu kodeksu, Vartotojų teisių gynimo įstatymu, elektroninės prekybos direktyva ir kitais poįstatyminiais aktais.
1.2. Pirkėjas su šiomis Taisyklėmis sutinka registruodamasis į internetinės parduotuvės wad.lt svetainę.
1.3. Registruotis ir pirkti prekes internetinėje parduotuvėje wad.lt turi teisę tik:
1.3.1. fiziniai asmenys, ne jaunesni kaip 18 metų;
1.3.2. jaunesni nei 18 metų amžiaus asmenys, turintys tėvų ar globėjų sutikimą;
1.3.3. juridiniai asmenys.
1.4. Pirkėjas, sutikdamas su Taisyklėmis, patvirtina, kad, remdamasis šių Taisyklių 1.3. punktu, turi teisę registruotis ir pirkti prekes internetinėje parduotuvėje wad.lt.
2. Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymas.
2.1. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas internetinėje parduotuvėje wad.lt, išsirinkęs perkamą (-as) prekę (-es) ir suformavęs prekių krepšelį (toliau – Prekių krepšelis), paspaudžia nuorodą „Apmokėti“.
2.2. Sudarius Pirkimo – pardavimo sutartį, Pirkėjo užsakymo atlikimo metu nurodytas prekių asortimentas, jų kiekis, kaina, pristatymo laikas bei kitos sąlygos yra privalomos tiek Pirkėjui ir Pardavėjui ir gali būti keičiamos tik šiose Taisyklėse nustatyta tvarka.
2.3. Pirkimo-pardavimo sutartys registruojamos ir saugomos wad.lt duomenų bazėje.
3. Pirkėjo teisės.
3.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes internetinėje parduotuvėje wad.lt vadovaudamasis šiomis Taisyklėmis.
3.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties, sudarytos su internetine parduotuve wad.lt, pranešdamas Pardavėjui raštu (elektroniniu paštu, nurodant pageidaujamą grąžinti prekę ir jos užsakymo numerį) ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo prekės pristatymo dienos), išskyrus atvejus, kai sutarties negalima atsisakyti pagal LR įstatymus.
3.3. 3.2. punkte aptarta Pirkėjo teisė įgyvendinama vadovaujantis ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258 patvirtintomis Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklėmis.
3.4. 3.2 punkte aptarta Pirkėjo teise Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu prekė nebuvo sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip pat jei ji nebuvo naudojama.
3.5. Užsakyto ir suformuoto Prekių krepšelio anuliavimas ar koregavimas galimas tik, kol prekės nėra išsiųstos (pasirinkus pristatymo būdą per siuntų gabenimo įmonę). Nepaisant to, kad Pirkėjui tam tikrais atvejais negalima atšaukti, anuliuoti ar koreguoti užsakytų Prekių krepšelį, Pirkėjui lieka teisė atsisakyti sutarties ir Prekes grąžinti šiose Taisyklėse nustatyta tvarka.
4. Pardavėjo teisės.
4.1. Jei Pirkėjas bando bet kokiu būdu pakenkti internetinės parduotuvės wad.lt darbo stabilumui ir saugumui, pažeidžia kitus 6 punkte paminėtus Pirkėjo įsipareigojimus, tuomet Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo panaikinti Pirkėjo registraciją ar kitaip apriboti galimybę naudotis internetine parduotuve wad.lt. Įskaitant, bet neapsiribojant nevykdyti Pirkėjo užsakymų, ir/arba patraukti į baudžiamąją atsakomybę.
4.2. Kai Pirkėjas apmoka už prekes ir jų pristatymą, tačiau Pardavėjui nepavyksta susisiekti su Pirkėju per nurodytą terminą pagal pasirinktą pristatymo būdą, tuomet užsakymas yra atšaukiamas ir grąžinamas atgal į wad.lt.
4.3. Pardavėjas turi teisę vienašališkai pakeisti šias Taisykles. Pakeistos Taisyklės įsigalioja nuo jų paskelbimo elektroninėje parduotuvėje momento ir galioja visoms po Taisyklių paskelbimo sudarytoms pirkimo-pardavimo sutartims.
5. Pirkėjo įsipareigojimai.
5.1. Pirkėjas įsipareigoja sumokėti už įsigytas prekes ir jas priimti šiose Taisyklėse numatyta tvarka.
5.2. Jeigu Pirkėjas, prekių pristatymo metu, be svarbių priežasčių atsisako priimti prekes, Pardavėjui pareikalavus Pirkėjas privalo padengti prekių pristatymo išlaidas.
5.3. Jeigu pasikeičia Pirkėjo duomenys, pateikti registracijos formoje, Pirkėjas privalo juos atnaujinti nedelsiant.
5.4. Pirkėjas įsipareigoja saugoti ir neperduoti tretiems asmenims savo prisijungimo prie internetinės parduotuvės wad.lt duomenų. Jeigu Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, privalo nedelsiant informuoti wad.lt raštu (elektroniniu paštu). wad.lt neatsako už trečiųjų asmenų veiksmus pasinaudojus Pirkėjo prisijungimo duomenimis iki informavimo momento ir galimybės interneto parduotuvės administratoriui pakeisti Pirkėjo prisijungimo duomenis. Tokiu atveju wad.lt turi teisę manyti, kad veiksmus interneto parduotuvėje atliko Pirkėjas.
5.5. Internetinės parduotuvės wad.lt Pirkėjai privalo laikytis šių Taisyklių, bei sąlygų, aiškiai nurodytų internetinės parduotuvės informacijos skiltyse, ir nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.
6. Pardavėjo įsipareigojimai.
6.1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis wad.lt internetinės parduotuvės teikiamomis paslaugomis, kurios veikimo sąlygas nustato šios Taisyklės ir kitos interneto parduotuvėje wad.lt skelbiamos sąlygos.
6.2. Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjo įsigytas prekes pristatyti Pirkėjo pasirinktu pristatymo būdu, remdamasis sąlygomis, kurias nustato šios Taisyklės.
6.3. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į Pirkėjo priklausančią asmeninę informaciją.
6.4. Iškilus nenumatytiems atvejams, kai dėl nenumatytų aplinkybių Pardavėjas negali pristatyti interneto parduotuvėje wad.lt įsigytos prekės, Pardavėjas turi teisę nutraukti pirkimo – pardavimo sutartį, prieš tai informuodamas Pirkėją. Pardavėjas gali pasiūlyti analogišką prekę, Pirkėjui atsisakius, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti sumokėtus pinigus per 5 darbo dienas.
6.5. Pirkėjui pasinaudojus Taisyklių 3.2 punkte numatyta teise ir esant Taisyklių 3.4 punkte numatytai sąlygai, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 14 (keturiolika) darbo dienų, skaičiuojamas nuo grąžinamos prekės gavimo dienos.
7. Prekių kainos.
7.1. Prekių kainos internetinėje parduotuvėje ir suformuotame užsakyme wad.lt nurodomos Eurais. Pardavėjas yra PVM mokėtojas. PVM įtrauktas į kainą, patvirtinus užsakymą prie bendros prekių sumos prisideda pristatymo mokestis.
8. Atsiskaitymo už prekes tvarka ir terminai.
8.1. Pirkėjas atsiskaito už įsigytas prekes per atsiskaitymo partnerio sistemą paysera.lt.
8.2. Pirkėjas įsipareigoja už prekes atsiskaityti nedelsiant. Tik gavus apmokėjimą už prekes pradedamas formuoti prekių siuntinys ir pradedamas skaičiuoti prekių pristatymo terminas.
8.3. Neapmokėjus užsakymo jis yra šalinamas iš sistemos po 24 valandų.
9. Prekių pristatymas
9.1. Prekės Pirkėjo sąskaita pristatomos paštu arba kurjeriu.
9.2. Tiksli Prekių kaina, pristatymo kaina, Prekių kiekis bei asortimentas, pristatymo terminas yra nurodomas Pardavėjo patvirtintame prekių užsakyme.
9.3. Prekių pristatymo terminai pateikiami prekių aprašymuose ir/arba prie pristatymo būdo. Jie preliminarūs ir gali būti keičiami. Pardavėjas įsipareigoja dėti visas pastangas, kad įsigyta prekė būtų pristatyta kaip įmanoma greičiau.
9.4. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių.
9.5. Prekių pristatymo metu Pirkėjas (Pirkėjo atstovas) įsipareigoja patikrinti Prekių siuntos pakuotės būklę, prekių kiekį, kokybę ir asortimentą.
9.6. Nustačius Prekių siuntos pakuotės pažeidimą, tačiau nenustačius prekių kiekio, kokybės, asortimento neatitikimo(ų), Pirkėjas (Pirkėjo atstovas) privalo apie Prekių siuntos pakuotės pažeidimą pažymėti Pardavėjo (pardavėjo atstovo) pateiktame dokumente.
9.7. Nustačius prekių kiekio ir/ar kokybės ir/ar asortimento neatitikimą(us), Pirkėjas (Pirkėjo atstovas) Prekių siuntos privalo nepriimti. Tokiu atveju Pardavėjas (Pardvėjo atstovas) ar kurjeris kartu su Pirkėju (Pirkėjo atstovu) apie tai įformina Prekių nepriėmimo aktą, kuriame raštu pažymi rastus pažeidimus ir neatitikimus.
9.8. Pirkėjui (Pirkėjo atstovui) priėmus Prekių siuntą ir pasirašius atitinkame pristaymo dokumente bei pažymėjus apie Prekių siuntos pakuotės pažeidimą, laikoma, kad prekės pristatytos pažeistoje siuntos pakuotėje, tačiau prekių kiekis, kokybė, asortimentas atitinka pirkimo-pardavimo sutarties sąlygas, papildomos paslaugos, nurodytos pristatymo dokumente tinkamai atliktos.
9.9. Pirkėjui (Pirkėjo atstovui) priėmus Prekių siuntą ir pasirašius atitinkame pristatymo dokumente be pastabų, laikoma, kad prekės pristatytos nepažeistoje siuntos pakuotėje, prekių kiekis, kokybė, asortimentas atitinka pirkimo-pardavimo sutarties sąlygas, papildomos paslaugos, nurodytos atitinkame dokumente yra tinkamai atliktos.
9.10. Pristačius prekes Pirkėjo nurodytu adresu, laikoma, kad prekės Pirkėjui yra perduotos, nepriklausomai nuo to, ar prekes faktiškai priima Pirkėjas, ar bet kuris kitas asmuo, priėmęs prekes nurodytu adresu. Jei planuojamą prekių pristatymo dieną prekės nepristatomos, Pirkėjas nedelsiant, tačiau ne vėliau kaip kitą dieną po planuotos prekių pristatymo dienos, apie tai informuoja Pardavėją. Priešingu atveju Pirkėjas praranda teisę reikšti Pardavėjui reikalavimus, susijusius su Prekės (prekių) nepristatymu ar pavėluotu pristatymu.
10. Prekių garantija
10.1. Pardavėjas garantuoja Prekių kokybę (įstatyminė kokybės garantija). Pardavėjas skirtingoms Prekėms suteikia tam tikrą laiką galiojančią kokybės garantiją:
10.1.1. BC Racing produkcijjai suteikiama garantija 1 metai nuo pardavimo datos
10.2. Prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos Prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimais.
10.3. Jeigu pristatyta Prekė ar Prekės neatitinka kokybės reikalavimų, Pirkėjas kreipiasi el. parduotuvės bendraisiais kontaktais.
10.4. Prekėms naudojamoms automobilių sporte garantija neteikiama.
11. Prekių grąžinimas ir keitimas.
11.1. Parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 217 „Dėl Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis.
11.2. Norėdamas grąžinti prekę (-es), vadovaudamasis 1ą.1 punktu, Pirkėjas turi užpildyti prekių gražinimo/keitimo dokumentą, kurį Pirkėjas gauna pateikęs laisvos formos prašymą el. paštu.
11.3. Grąžinant prekes būtina laikytis šių sąlygų:
11.3.1. Grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);
11.3.2. Prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta;
11.3.3. Prekė turi būti nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.);
11.3.4. Grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta;
11.3.5. Grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą, garantinį dokumentą (jei jis buvo išduotas) ir užpildytą grąžinimo dokumentą;
11.3.6. Pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti Pirkėjo grąžinamas prekes, jei buvo nesilaikoma prekių grąžinimo sąlygų;
11.3.7. Prekių grąžinimas vykdomas siunčiant registruotų paštu ir/arba naudojantis siuntų gabenimo įmone, ir/arba wad.lt adresu.
11.3.8. Prekių grąžinimas vykdomas per 14 (keturiolika) dienų nuo prekių gavimo dienos;
11.4. Pirkėjui sumokėti pinigai grąžinami bankiniu pavedimu į Pirkėjo banko sąskaitą, per 14 darbo dienų, nuo grąžinamos prekės ir grąžinimo dokumentų gavimo dienos.
11.5. Jei dėl Pirkėjo kaltės (savavališkai pakeistas pristatymo adresas, sutartas pristatymas kitą dieną, klaidingai nurodyti duomenys ir pan.) siunta jam buvo pristatyta ne kitą darbo dieną, siuntos pristatymo data, nuo kurios skaičiuojamas prekėms grąžinti ar keisti leistinas terminas, bus laikoma kita darbo diena po siuntos išsiuntimo.
11.6. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko 11.3. punkte nustatytų prekių grąžinimo terminų ir sąlygų. Pirkėjo grąžinamos prekės bus įvertintos, ar gaminiai grąžinti laikantis aukščiau nurodytų sąlygų. Jei sąlygų buvo nesilaikoma, pinigai grąžinami nebus. Dėl prekės pristatymo ar atsiėmimo tokiais atvejais bus tariamasi individualiai.
11.7. Tuo atveju, kai Pardavėjas neturi pakeitimui tinkamų prekių, Pirkėjui grąžinama sumokėta suma, įskaitant ir kainą už pristatymą.
11.8. Jeigu Pirkėjas grąžina prekę, pirktą akcijos metu, grąžinama už prekę sumokėta suma (po nuolaidos).
11.9. Jei Pirkėjas užsako prekių, kurias Pardavėjas turi užsakinėti pas tiekėjus, tai laikoma Individualiu užsakymu. Tokių prekių grąžinti nebus galima ir taikomas išankstinis apmokėjimo būdas.
11.10. Tuo atveju, kai prekė grąžinama remiantis 3.2. punkte numatyta teise, Pirkėjui tenka prekių grąžinimo išlaidos; Jeigu yra grąžinama nekokybiška prekė, klientui grąžinimas nekainuoja, grąžinimo išlaidas padengia Pardavėjas.
12. Asmens duomenų apsauga.
12.1. Pirkdamas internetinėje parduotuvėje wad.lt Pirkėjas privalo užsiregistruoti internetinės parduotuvės svetainėje arba suvesti savo asmens duomenis greitąjam apsipirkimui be registracijos įvykdyti. Pirkėjas privalo įvesti: vardą, pavardę, el. paštą, prekių pristatymo adresą, telefono numerį bei slaptažodį.
12.2. Pirkėjas, sutikdamas su šiomis Taisyklėmis, sutinka, kad jo nurodytu el. pašto adresu bus siunčiami informaciniai pranešimai, būtini prekių užsakymui, mokėjimui ir pristatymui įvykdyti.
12.3. Pirkėjas taip pat privalo nurodyti teisingus savo asmens duomenis (vardą, pavardę, prekių pristatymo adresą, telefono numerį), kurie būtini prekių pirkimui, pristatymui ir mokėjimui vykdyti.
12.4. Registracijos anketoje Pirkėjas gali pasirinkti, kad jam būtų siunčiami Pardavėjo pranešimai ar pasiūlymai. Pirkėjui nepageidaujant, Pardavėjas nenaudos Pirkėjo asmens duomenų rinkodaros tikslais ir nesiųs Pirkėjui reklaminių ar informacinių pranešimų, išskyrus tuos, kurie būtini vykdant Pirkėjo pateiktą užsakymą.
12.5. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus Pardavėjo partnerius, teikiančius prekių pristatymo ar kitas su Pirkėjo užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas. Visais kitais atvejais Pirkėjo asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka.
13. Atsakomybė.
13.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas registracijos formoje pateikia netikslius duomenis, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.
13.2. Pirkėjas visiškai atsakingas už savo veiksmus, atliktus prisiregistravus prie internetinės parduotuvės wad.lt.
13.3. Pirkėjas atsako už savo registracijos duomenų saugumą ir/arba perdavimą tretiesiems asmenims. Jei registracijos duomenis naudoja trečiasis asmuo, jis bus laikomas Pirkėju.
13.4. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir Pirkėjo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.
13.5. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai patirtus nuostolius Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka ir pagrindais.
13.6. Jei Pardavėjo wad.lt internetinėje parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų el. tinklalapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.
14. Rinkodaros priemonės ir informacija.
14.1. Pardavėjas gali vykdyti įvairaus pobūdžio akcijas, bet kada keisti jų sąlygas, jas nutraukti.
14.2. Specialios tam tikrų Pardavėjo inicijuojamų akcijų sąlygos, būdingos tik toms konkrečioms akcijoms, apibrėžiamos šių akcijų komunikacinėse priemonėse.
14.3. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo el. parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytais telefonais ir el. pašto adresais.
14.4. Pardavėjas neatsako jei Pirkėjas negauna siunčiamų informacinių ar patvirtinančių pranešimų dėl internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimų ar Pirkėjo neteisingai nurodytų duomenų.

15. Baigiamosios nuostatos.
15.1. wad.lt pasilieka teisę sustabdyti, savo nuožiūra pildyti, keisti šias Taisykles ir kitus su Taisyklėmis susijusius dokumentus. Taisyklių papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos.
15.2. Jeigu Pirkėjas nesutinka su nauja Taisyklių redakcija, daliniais papildymais, pakeitimais, Pirkėjas turi teisę jų atsisakyti, su sąlyga, kad Pirkėjas praranda teisę naudotis interneto parduotuvės paslaugomis.
15.3. Šios prekių pirkimo – pardavimo Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais ir teisės aktais.
15.4. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teisme pagal Pardavėjo buveinės vietą.
15.5. Šioms prekių pirkimo – pardavimo Taisyklėms taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
15.6. Šalys atleidžiamos nuo įsipareigojimų pagal šias Taisykles vykdymo, jei jų įvykdymas yra neįmanomas dėl nenugalimos jėgos aplinkybių.